۲۱ دی ۱۳۹۱

زرتشتِ نیچه کیست؟ | مارتین هایدگر

» زمان به حکمِ گذرا بودنش مصیبتی ست که اراده از آن رنج می کشد.این اراده ی رنجور خودش را در رنج درمی گذراند، تا آنجا که رنج، گذرا بودنِ خودش را و در نهایت گذرا بودنِ همه چیز را اراده می کند؛
تقابلِ اراده با زمان، هر آنچه در می گذرد را بی قدر می کند. زمینی - زمین و هر آنچه از آنِ اوست، آن چیزی ست که در واقع نباید باشد و نهایتآ فاقدِ هستیِ واقعی ست؛ همانطور که افلاطون آن را  me on  یا نیست می نامد؛

– Who Is Nietzsche's Zarathustra?, Martin Heidegger » read the English translation here

» توضیح: ترجمه ی فلجِ من از پاراگرافِ انتخابیِ بالا صرفآ جهتِ تشویق به خواندنِ مقاله انگلیسی/آلمانی آورده شده ست؛ گرنه مبرهن ست شانه های جمله ها سنگین ند و از ریخت افتاده اند و نارسا شده اند؛ این مقاله برگرفته از کتاب ِVorträge und Aufsätze نوشته ی مارتین هایدگر ست، که می توانید آن را از اینجا بخوانید؛

هیچ نظری موجود نیست: