۲۲ فروردین ۱۳۹۱

حکومت نظامی


» کوستا گاوراس، "حکومت نظامی" را می خواست حتمآ در جغرافیای آمریکای لاتین بسازد؛ ۱۹۷۲ بود و شیلی برای فیلمبرداری انتخاب شد؛ و تصادفی نبود که یک سالِ بعد، سی نفر از آنهایی که در فیلم نقش ایفا کرده بودند، در کودتای سرهنگ پینوشه، زندانی، اعدام یا تبعید شدند؛ تصادفی نبود که تئودوراکیس موسیقی این فیلم را ساخته ست؛ تصادفی نبودند آن چشم ها که قدم های پلیس های آمریکایی را می پاییدند؛ تصادفی نبود آن سرودها که از بلندگوها قطع نمی شد؛ تصادفی نیست که سی و نه سالِ بعد، چشم های خیره ی تاریخ همان باشد و قاب ها همان و سرودها همان؛

- État de siège (1972) :: Costa-Gavras

هیچ نظری موجود نیست: