۱۷ آبان ۱۳۹۰

قضاوت

کوربه - نفاش فرانسوی - دوستی داشت که شب ها از خواب بیدار می شد و فریاد می زد: « می خواهم قضاوت کنم! قضاوت کنم! »؛ شگفت انگیز ست که مردم تا چه حد دوست دارند قضاوت کنند؛ بی شک قضاوت از ساده ترین کارهایی ست که به انسان سپرده شده؛ و به خوبی می دانید که آخرین انسان، هنگامی که واپسین، آذرخش، آخرین رقیب اش را به خاکستر بدل کند، پشتِ میز زهوار در رفته ای می نشیند و محاکمه ی مسئولِ واقعه را آغاز می کند؛

« میشل فوکو در گفت و گوی "فیلسوف نقابدار"؛

هیچ نظری موجود نیست: