۱۶ آبان ۱۳۹۰

میهن / دولت

- پدر! من بدونِ میهن نمی تونم زندگی کنم!
- بدونِ معشوق می تونی زندگی کنی؟ وفادار موندن به معشوق خیلی بزرگتر و مشکل تر از وفادار موندن به یک دولته!
- اینجا حرف بر سرِ میهن ِ نه دولت پدر !
- هر وقت میهن خودش رو برای کشتنِ مردم آماده کرد، دولت نامیده می شه؛

» پرده ی سوم از نمایشنامه ی رمولوس کبیر :: فریدریش دورنمات؛

هیچ نظری موجود نیست: