۲۶ مرداد ۱۳۹۰

یگانه پرسش جدی که درباره عشق باید پرسید همان طور که سوآن ( Swann ) در اثر جاودانه ی پروست می پرسد، هماره پرسشی ست درباره وجود خودِ عشق : "هنوز هست؟ "؛