۷ شهریور ۱۳۹۰

حریمِ بیگانگیِ او را میازارید / در شکنجه نایافتن ها آرام گذارید ش / از او بگریزید ، از او بگریزید / او که در جنونِ کینه یک پرستش، سینه معبودش را بشکافت / و در ندایِ التماس کننده خونِ او / حیاتِ گمشده اش را جستجو کرد؛
هوشنگ ایرانی