۱۴ خرداد ۱۳۹۰

باور

ممکن ست مرا به عنوان یک ناباور بشناسید، اما من ناباوری هستم که در نوستالژی باور به سر می برد. (پیر پائولو پازولینی)