۲۷ خرداد ۱۳۹۰

مواجهه عاشقانه

به لطفِ عشق، یک فرد از آن حیث فرد ست که درمی یابد که نه یک منِ خودبسنده بلکه جزئی از یک دوپارگی آغازین می باشد؛ چنانکه باتلر گوشزد می کند : " هیچ من ای مقدم بر تن سپردن ش به رابطه ی جنسی وجود ندارد" ؛
عشق از این قرار آن تجربه امکانی ست که دسترسی به چیزی حقیقی درباره وضعیتِ تفاوتِ جنسی را میسر می سازد و از خلالِ آن دسترسی به نیروی میل ما را پیش می برد و بدین سان از مرزهای تجربه های آگاهانه ما فراتر می رود؛حقیقتِ تفاوتِ جنسی از کفِ آنانی که عاشق نشده اند می گریزد؛ پیش از عشق به تعبیری، تفاوتِ جنسی واقعی نیست؛ به معنای دقیقِ کلمه دو جنس پیش از مواجهه عاشقانه وجود ندارند بلکه حاصلِ آن مواجهه اند؛
Love and Sexual Difference - Peter Hallward