۱۸ خرداد ۱۳۹۰

سوژه عشق

عشق همچون همه ی رویه های حقیقت، بر لبه ی خلاء جای می گیرد؛ و هر "عشقی در شادمانیِ شکافِ تهیِ دو جنس هایی قوام می یابد که خود، بنیادش می کند"؛
عشق نه از مقوله مذاکره یا حسادتِ بین افراد و نه از سنخِ آمیزش یا وسواسِ رمانتیک ست؛ اگر عشق پای دو فرد را به میان می کشد، سوژه عشق، همچون همه ی سوژه ها تک ست؛ "سوژه نه آن فردِ "عاشق" ست که اخلاقِ پروتستان توصیف می کرد، بلکه عاشقان به پایِ خویش در ترکیب و قوامِ یک سوژه عاشق وارد می شوند؛سوژه ای که از هردوی ایشان فراتر می رود" ؛

Love and Sexual Difference - Peter Hallward